anvanter.jpg

تعریف انوانتر در روند ترخیص کالا

صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی (کارگزار رسمی گمرک) می توانند قبل از تسلیم اظهارنامه مربوطه گمرکی ، از گمرک اجرائی تقاضا کنند که کالای خود را رویت و در صورت نیاز توزین و بررسی محتویات کالا را انجام دهند.

این اقدام طی تقاضای کتبی و با موافقت گمرک امکان پذیر خواهد بود  .در زمان رویت بسته ها  اگر خسارتی به کالا وارد شود گمرک متحمل خسارت نخواهد بود و در صورت بروز خسارت، از این خسارت وارده گمرکی تخفیف در سود حقوق بازر گانی قائل نخواهد شد.

در صورتیکه صاحب کالا بخواهد تغییراتی در بسته بندی و یا تغییر لفاف کالا و یا خشک کردن کالا انجام دهد باید مراتب را صراحتا به گمرک و زیر نظر مامورین گمرک انجام دهد و مامور مربوطه باید قبل از هر گونه تغیر  مراتب را صورتجلسه و بازدید نمایند.
انوانتر به بارگانان کمک می کند که در پروسه ترخیص کالا از گمرکات، نسبت به بازدید کالای وارداتی اقدام، و در صورت لزوم نسبت به تعیین  تعرفه ای دقیق تر اقدام نمایند.

امتیاز دهید :

لطفا سوال یا نظر خود را اینجا مطرح نمایید