صادراتی_001.png

نحوه تکمیل اظهارنامه های صادارتی ارائه شده توسط دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران