cantineri-1.jpg

کنترل کانتینر در ۳۰ ثانیه با دستگاه ایکس‌ری تولید داخل

رئیس گمرک کشور: با دستگاه نسل اول هر ۴ دقیقه یک کانتینر اسکن می‌شد، در حال حاضر با دستگاه ایکس‌ری جدید که تولید داخل است هر ۳۰ ثانیه بدون اینکه راننده از ماشین پیاده شود در حین عبور کانتینر کنترل می‌شود.

۱۸۰ کیلوگرم هروئین در یک محموله‌ای توسط همین ایکس‌ری کشف شد.